I. Użyte terminy i definicje

 • VIVO inspire - serwis internetowy zwany dalej Serwisem, którego właścicielem jest VIVO INSPIRE Sp. z o.o. S.K. . , z siedzibą w Jaworznie Plac Św. Jana 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000655259,

 • Właściciel serwisu VIVO inspire udostępnia użytkownikom serwisu przestrzeń do umieszczania projektów oraz zapewnia możliwość dotowania projektów, na zasadach określonych odrębnym regulaminem. Właściciel serwisu jest jednocześnie jego administratorem.

 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

 • Konto - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać indywidualnymi elementami dostępnymi w Serwisie.

 • Administrator Serwisu – właściciel serwisu VIVO inspire.

 • Weryfikacja - usługa polegająca na sprawdzeniu przez Serwis wskazanych przez Użytkownika elementów weryfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.

 • Projekt - oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Uczestnik gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.

 • Dotowanie – oznacza dobrowolną wpłatę dokonaną przez Użytkownika na poczet projektów zamieszczonych w Serwisie.

 • Pośrednik finansowy zwany dalej Operatorem – Finance VIVO INSPIRE Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3-go Maja 16 zarejestrowana w KRS pod nr 0000655208 , realizujący usługi finansowe na rzecz użytkowników Serwisu, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminem Serwisu VIVO inspire.

 • Rachunek bankowy – rachunek Operatora realizującego transakcje finansowe związane z dotowaniem projektów w Serwisie oraz realizacją na rzecz Użytkowników/Uczestników innych dyspozycji finansowych, zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 • Opłata serwisowa – koszt realizacji dyspozycji finansowych Użytkowników/Uczestników Serwisu, zgodnie z cennikiem operacji bankowych oraz prowizji Operatora w wysokości 4%, pobierany przez Operatora.

 • Dane identyfikujące projekt – dane niezbędne do dokonania dotacji na dany projekt zamieszczony w Serwisie, takie jak nazwa projektu.

 • Regulamin – niniejszy regulamin Operatora.

 • Regulamin Serwisu – regulamin serwisu VIVO inspire.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Przedstawione w niniejszym regulaminie zasady regulują korzystanie z Serwisu w zakresie realizacji usług finansowych związanych z dotowaniem projektów w Serwisie.

 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz regulaminu Serwisu oraz akceptuje wszystkie ich postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.

 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

III. Usługi

 1. Operator świadczy usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu, które obejmują w szczególności:

A. Gromadzenie i przekazywanie środków finansowych stanowiących dotacje realizowane zgodnie z warunkami Serwisu.

B. Pobieranie opłat bankowych oraz opłat związanych z rozliczaniem płatności elektronicznych.

C. Realizację dyspozycji finansowych Użytkowników i Uczestników Serwisu.

 1. Operator za wykonane usługi pobiera Opłatę serwisową, zawierającą koszt operacji bankowej zgodnie z cennikiem operacji bankowych danego banku oraz prowizję operatora w wysokości 4 %.

 2. W celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, Administrator serwisu może kontaktować się z Użytkownikiem/Uczestnikiem za pośrednictwem Konta, poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonu. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik/Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Serwisu w powyższy sposób i w powyższym zakresie.

IV. Realizacja transakcji

 1. Operator umożliwia Uczestnikom/ Użytkownikom realizację transakcji finansowych przy użyciu następujących form płatności: przelewu bankowego, Pay U, PayPall lub wpłaty na rachunek bankowy.

 2. Realizacja płatności przez Operatora następuje z chwilą otrzymania środków finansowych lub dyspozycji przelewu, po zaakceptowaniu Regulaminu i weryfikacji zgodności dokonywanej przez Operatora.

 3. Każda płatność inicjowana poprzez Serwis otrzymuje unikalny identyfikator transakcji.

 4. W przypadku dotowania danego projektu zamieszczonego w Serwisie, Uczestnik/Użytkownik zobowiązany jest do wskazania danych identyfikujących dany projekt.

 5. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Operatora jest księgowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator lub dane zostały wprowadzone jako tytuł wpłaty.

 6. W przypadku podania przez wpłacającego w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora lub danych transakcji, Operator nie ponosi odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki.

 7. Obsługa każdego z banków może być okresowo wyłączana.

 8. Pośrednictwo finansowe Operatora, w przekazywaniu płatności poprzez konta Użytkowników/Uczestników Serwisu nie upoważnia do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Operatora.

 9. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Serwis, zlecenie wykonania transakcji jest inicjowane zawsze przez Użytkownika/Uczestnika Serwisu.

 10. Momentem otrzymania zlecenia jest dzień i godzina otrzymania go przez Operatora, zgodnie z zasadami Serwisu.

 11. Zlecenie płatnicze zainicjowane w dniu nie będącym dniem roboczym, lub po godzinie 15, uznaje się, że za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

 12. Operator nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami i Uczestnikami, występującymi jako dotujący lub odbiorcy płatności.

 13. Operator w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i Uczestników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z warunków korzystania z Serwisu.

 14. Operator nie prowadzi rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

 15. Operator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi transakcji, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także powzięcia wątpliwości co do legalności danej transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub zmierzająca do prania pieniędzy, a także w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu.

V. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik/Uczestnik ma prawo do korzystania z usług Operatora i Serwisu, wraz ze wszystkimi funkcjami udostępnionymi przez administratora Serwisu.

 2. Użytkownik/Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i usług Operatora zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.

 3. Użytkownicy/Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Reklamacje i dane osobowe

 1. Reklamacje dotyczące płatności w Serwisie wyjaśnia administrator Serwisu.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z procedurą znajdującą się w regulaminie Serwisu, przy uczestnictwie Operatora.

 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator Serwisu, zgodnie z postanowieniami regulaminu Serwisu.

 4. Dane przetwarzane będą w celu obsługi transakcji związanych z usługami Serwisu oraz w innych celach, pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika/Uczestnika.

 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Niepodanie danych wskazanych przez Serwis i Operatora jako obowiązkowe uniemożliwia dokonanie transakcji.

 6. Operator nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych). Dane te udostępniane są wyłącznie odbiorcy płatności w celu realizacji transakcji oraz mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności.

 7. Operator oraz Administrator Serwisu stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.

 8. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dane adresowe Operatora:

 2. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

 3. Czynności dokonywane w ramach czynności dokonywanych za pośrednictwem Operatora nie mają charakteru czynności bankowych.

 4. Przystąpienie do Serwisu i/lub korzystanie z usług Operatora nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Operatora do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług, niezgodnych z warunkami działania Serwisu.

 6. Wszelkie stosunki prawne wynikłe z Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 7. Przed podjęciem czynności w celu dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Operatora, sugerowane jest wyczerpanie przez reklamującego drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Serwisu

 8. Dla wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z przeprowadzania transakcji, za wyjątkiem sporów z udziałem konsumentów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

English